บริการด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


"สิทธิบัตรเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพราะ ทำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันเพราะสามารถดำเนินการได้เพียงผู้เดียว"

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรคือ…… หนังสือสำคัญที่รัฐโดยหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศนั้นๆ ออกให้เพื่อคุ้มครองสินค้า/งานประดิษฐ์ของผู้ขอรับความคุ้มครอง(ผู้ขอ) โดยให้เจ้าของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว(exclusive right) ที่จะห้ามผู้อื่นไม่ให้ผลิต ใช้ ขาย หรือนำสินค้า/งานประดิษฐ์เข้ามาภายในประเทศนั้นภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ (ในประเทศไทยได้กำหนด 20ปีสำหรับสิทธิบัตร และ 6-10ปีสำหรับอนุสิทธิบัตร) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดังกล่าว โดยที่ผู้ขอต้องเปิดเผยรายละเอียดของสินค้า/งานประดิษฐ์นั้นให้สาธารณะชนได้ทราบ เป็นการแบ่งปันความรู้/เทคโนโลยีเพื่อแลกกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าว (หมายเหตุ ผู้ขอหมายถึงผู้ขอรับความคุ้มครอง แต่เมื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนแล้ว ผู้ขอจะเปลี่ยนเป็นผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)

ตัวอย่างเช่น หากสินค้าของเราได้รับการจดสิทธิบัตรในประเทศไทย ผู้อื่นจะไม่สามารถผลิต  ใช้  ขาย หรือนำเข้า มาในประเทศไทยได้ ทำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันเพราะสามารถดำเนินการได้เพียงผู้เดียว  กรณีที่ผู้อื่นหรือคู่แข่งมีการผลิต  ใช้  ขาย หรือนำเข้าสินค้าภายในประเทศไทย การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผิดกฎหมาย เราจึงสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำดังกล่าวได้

นอกจากนี้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนั้นอยู่ภายใต้หลักดินแดน นั่นหมายความว่าหากผู้ขอได้ขอรับความคุ้มครองที่ประเทศใด ก็จะมีสิทธิเพียงในประเทศนั้น  ดั้งนั้นในทางธุรกิจแล้ว  เจ้าของธุรกิจต้องมีการวางแผนว่าต้องการจดทะเบียนที่ใดบ้าง โดยอาจพิจารณาจากฐานลูกค้า ฐานการผลิต ว่าอยู่ในประเทศใดบ้างเป็นต้น  หรือหากผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้ขอรับความคุ้มครองหรือจดทะเบียนในประเทศที่เราต้องการจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้านั้น  เราก็สามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ผิดกฎหมาย  ดังนั้นความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจำเป็นในทางธุรกิจในปัจจุบันและการวางแผนธุรกิจในอนาคตเป็นอย่างมาก  ดังนั้นให้ทีมงานของเราซึ่งมีประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ช่วยให้การดำเนินธุรกิจได้ผลตอบแทนคุ้มค่าสุงสุด

บริการสืบค้นข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการยื่นจดสิทธิบัตร


"การตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอ อาจทำให้ผู้ประดิษฐ์เสียโอกาสในการได้รับการจดทะเบียน"

การตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ประดิษฐ์ทราบแนวทางและโอกาสในการได้รับการจดทะเบียน การสืบค้นข้อมูลดังกล่าวเป็นการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องการจะจดสิทธิบัตร โดยจะเปรียบเทียบงานที่เคยทำมาก่อนหรืองานที่มีอยู่แล้วกับงานที่เราต้องการจะจดสิทธิบัตร เพื่อพิจารณาว่างานประดิษฐ์ของเรามีความใหม่หรือไม่ และทราบแนวโน้มความเป็นไปได้ในการจดสิทธิบัตรว่ามีมาก-น้อยอย่างไร การตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอ อาจทำให้ผู้ประดิษฐ์เสียโอกาสในการได้รับการจดทะเบียน ในกรณีที่งานนั้นมีซ้ำซ้อนกับงานเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทีมงานของบริษัทฯจะให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงต่อยอดงานประดิษฐ์ของท่าน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการจดทะเบียน

บริการร่างคำขอรับสิทธิบัตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


"ข้อถือสิทธิ์ถือเป็นหัวใจสำคัญชองสิทธิบัตร เพราะเป็นการกำหนดขอบเขตความคุ้มครองทางกฎหมาย"

การร่างคำขอรับสิทธิบัตรโดยเฉพาะส่วนของข้อถือสิทธิ์ถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่ผู้ประดิษฐ์พึงระมัดระวังและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการกำหนดขอบเขตความคุ้มครองทางกฎหมาย เป็นพื้นฐานของการตีความทางกฎหมายโดยเฉพาะกรณีละเมิด และการได้สิทธิประโยชน์ตามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ(licensing) ทีมงานของเรามีประสบการณ์ในการร่างคำขอรับสิทธิบัตรทั้งในด้านวิศวกรรม ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการแพทย์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทีมงานของเราสามารถดำเนินการร่างสิทธิบัตรรวมถึงข้อถือสิทธิ์ที่มีความครอบคลุมและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ประดิษฐ์ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายและสิทธิผลประโยชน์อย่างเต็มที

บริการให้คำแนะนำ ตรวจทาน และแก้ไขร่างคำขอรับสิทธิบัตร


"การตรวจแก้คำขอร่างจากผู้เชี่ยวชาญจะทำให้นักวิจัยสามารถเรียนรู้การร่างสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้อง"

ในกรณีที่นักวิจัยหรือผู้ประดิษฐ์เริ่มมีประสบการณ์ในการร่างคำขอรับสิทธิบัตรมาบ้างแล้ว หรือต้องการเรียนรู้ในการฝึกร่างคำขอรับสิทธิบัตรด้วยตัวเอง ทีมงานบริษัทนภวรรณไอพีแอดไวซ์ มีบริการให้คำแนะนำ ตรวจทาน และแก้ไขร่างคำขอรับสิทธิบัตร เพื่อให้นักวิจัยหรือผู้ประดิษฐ์ได้รับสิทธิ์ครอบคลุมผลประโยชน์ และความคุ้มครองทางกฎหมายที่พึงได้รับ การให้คำแนะนำในการร่างคำขอรับสิทธิบัตรโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของเรา จะทำให้นักวิจัยสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ให้มีความสามารถในการร่างคำขอรับสิทธิบัตรในผลงานชิ้นถัดไป

บริการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการผลิต การจำหน่าย โดยไม่ละเมิดสิทธิบัตรของผู้อื่น (Freedom-to-operate; FTO)


"การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินการทางธุรกิจ (Freedom-to-operate) เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการ ตัดสินใจในการลงทุน"

ในยุคปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจเพื่อผลิต จำหน่าย และนำเข้าสินค้าและบริการต่างๆนั้น ท่านเจ้าของกิจการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อไม่ให้การดำเนินธุรกิจดังกล่าว มีการกระทำซึ่งเป็นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ท่านเจ้าของธุรกิจถูกดำเนินคดี มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ ซึ่งอาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกิดความเสียหายทางธุรกิจอย่างมาก เจ้าของกิจการจึงจำเป็นต้องมีผู้ช่วยเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินการทางธุรกิจโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทีมงานของเราจะช่วยท่านสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าของท่าน ช่วยวางแผนด้านกลยุทธ์ว่าสินค้าของท่านสามารถทำการผลิต จำหน่าย และนำเข้าไปยังกลุ่มประเทศใดบ้าง หรือที่เรียกว่า Freedom-to-operate (FTO) โดยผลการวิเคราะห์จะออกมาในรูปแบบของรายงาน FTO และมีการนำเสนอที่เข้าใจง่ายเพื่อให้บริษัทของท่านใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนดำเนินการทางธุรกิจอย่างมั่นใจ

บริการยื่นคำขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในประเทศไทย


"บริการยื่นคำขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรแบบครบวงจร"

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในส่วนประเทศไทย ต้องดำเนินการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา(กรมฯ) การดำเนินการจะประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมเอกสารในฟอร์มที่ทางกรมฯได้กำหนดไว้ ดำเนินการยื่นคำขอ ดำเนินการแก้ไขข้อมูล ทำหนังสือโต้แย้งหนังสือคำสั่งจากกรมฯ ชำระค่าธรรมเนียม โดยขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กรมฯได้กำหนดไว้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันกำหนดเวลาอาจเกิดความเสียหายกับคำขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ เช่น การจ่ายค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น เกิดความล่าช้า หรืออาจเสียหายถึงขั้นเสียสิทธิในการขอรับความคุ้มครอง เป็นต้น

ทีมงานของเรามีตัวแทนสิทธิบัตรที่มีประสบการณ์ที่สามารถช่วยท่านยื่นคำขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรอย่างมั่นใจ เพื่อไม่ให้ท่านเสียสิทธิและ/หรือเกิดความเสียหายในลักษณะดังกล่าว 

บริการยื่นคำขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในต่างประเทศโดยตรง


"การได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นการขยายมูลค่าของธุรกิจอย่างมหาศาล"

การยื่นคำขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นการขยายความคุ้มครองของงานประดิษฐ์หรือสินค้าของท่านไปยังกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมาย หรือประเทศที่ท่านต้องการสร้างให้เป็นฐานการผลิต หรือให้มีส่วนแบ่งตลาดเพื่อไม่ให้คู่แข่งผูกขาดหรือเป็นรายใหญ่ในตลาดนั้น ซึ่งการขยายความคุ้มครองดังกล่าวเป็นสร้างโอกาสในการทำกำไรให้เพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงในการมีตลาดภายในประเทศเพียงอย่างเดียว

การยื่นคำขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในต่างประเทศจำเป็นต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการยื่นต่างประเทศ เนื่องจากในแต่ละประเทศมีกฎหมายภายในที่แตกต่างกันทำให้มีหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่แตกต่าง เอกสารที่ต้องการในการยื่นคำขอรับความคุ้มครองอาจต้องมีการรับรองทางกฎหมายในรูปแบบที่ต่างกัน เช่น notarization หรือ legalization เป็นต้น ขั้นตอนในการดำเนินการก็อาจมีลำดับที่แตกต่าง การยื่นคำจำเป็นต้องดำเนินการผ่านตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) ในประเทศนั้นๆ โดยตัวแทนสิทธิบัตรจะเป็นผู้แทนในการติดต่อกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศนั้นๆ เมื่อทางกรมฯมีคำสั่ง (office action) ที่เกี่ยวข้องกับคำขอดังกล่าว ทีมงานบริษัทนภวรรณไอพีแอดไวซ์ มีบริการยื่นคำขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในต่างประเทศเช่น อเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุน เกาหลีใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เป็นต้น เรามี alliances ที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ เรามีบริการแก้ไขหรือทำหนังสือโต้แย้ง(Response) ต่อหนังสือคำสั่งของสำนักสิทธิบัตร (Office Action; OA) เพื่อให้งานของท่านได้รับการจดทะเบียนมีความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรและรักษาสถานะในประเทศนั้นตามที่ท่านต้องการ