IP Logo Napawan IP Advice

"IP experts who help protect the value of your creations"

Napawan IP Advice aims to turn your intellect into prosperity

เกี่ยวกับเรา

บริษัทนภวรรณไอพีแอดไวซ์ มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) พร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและด้านเทคนิคแก่ผู้ประดิษฐ์ นักวิจัย รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบ เครื่องหมายการค้า และการร่างสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์(licensing) เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ทีมงานของบริษัทฯมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการร่างคำขอและการยื่นขอรับความคุ้มครองด้าน IP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรามีบริการยื่นคำขอรับความคุ้มครองระหว่างประเทศ เช่น การยื่น PCT application บริการยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศต่างๆ เช่น USA, Europe, China, Australia, Singapore, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Brunei เป็นต้น เป็นการขยายความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน เพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไร วางแผนขยายฐานการผลิต ขยายฐานลูกค้า สามารถส่งออกสินค้าของท่านไปยังกลุ่มเป้าหมายทั่วทุกมุมโลก

เกี่ยวกับเรา

บริการของเรา

บริการด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

บริการด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

"สิทธิบัตรเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพราะ ทำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันเพราะสามารถดำเนินการได้เพียงผู้เดียว..."

บริการสืบค้นข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการยื่นจดสิทธิบัตร

บริการสืบค้นข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการยื่นจดสิทธิบัตร

"การตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอ อาจทำให้ผู้ประดิษฐ์เสียโอกาสในการได้รับการจดทะเบียน..."

บริการสืบค้นข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการยื่นจดสิทธิบัตร

บริการร่างคำขอรับสิทธิบัตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

"ข้อถือสิทธิ์ถือเป็นหัวใจสำคัญชองสิทธิบัตร เพราะเป็นการกำหนดขอบเขตความคุ้มครองทางกฎหมาย..."

บริการสืบค้นข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการยื่นจดสิทธิบัตร

บริการให้คำแนะนำ ตรวจทาน และแก้ไขร่างคำขอรับสิทธิบัตร

"การตรวจแก้คำขอร่างจากผู้เชี่ยวชาญจะทำให้นักวิจัยสามารถเรียนรู้การร่างสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้อง..."

บริการด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

บริการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการผลิต การจำหน่าย โดยไม่ละเมิดสิทธิบัตรของผู้อื่น Freedom-to-operate; FTO)

"การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินการทางธุรกิจ (Freedom-to-operate) เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการ ตัดสินใจในการลงทุน..."

บริการสืบค้นข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการยื่นจดสิทธิบัตร

บริการยื่นคำขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในประเทศไทย

"บริการยื่นคำขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรแบบครบวงจร..."

บริการสืบค้นข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการยื่นจดสิทธิบัตร

บริการยื่นคำขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในต่างประเทศโดยตรง

"การได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นการขยายมูลค่าของธุรกิจอย่างมหาศาล..."

ทีมงาน

Managing Director, Patent Attorney
Napawan

นภวรรณ ถาวรานันต์

 • M.D., Dip. Thai Board of Ophthalmology Mahidol University
 • LL.B. (2nd Hons) Thammasat University
 • LL.M. Thammasat University
 • LL.M. (Distinction) University of East Anglia, United Kingdom
 • MBA. University of The Thai Chamber of Commerce
 • Registered TH Patent Agent
 • Barrister-at-Law, Attorney-at-Law, Notarial Services Attorney
International IP Alliance
Lew Cheong Yee

Lew Cheong Yee

 • Registered Malaysia Patent, Trademark and Design Agent
 • M.Sc. (Pharmacology)
 • B.Sc. (Bio-medical Science) 
Patent/Technical Specialist in Biotechnology and Chemistry
Chatchadaporn

ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง

 • B.Sc. (Chemistry) Mahidol University
 • M.Sc. (Biochemistry) Mahidol University
 • Ph.D. (Science and Technology Education) Mahidol University
 
Thidarat Sueakham

ธิดารัตน์ เสือขำ

 • B.Sc. (Biochemistry) Burapha University
Technical Specialist in Engineering
Tanon

ธนนท์ ถาวรานันต์

 • B.Eng.(Industrial Engineering), KMUTT
 • M.Sc. (Industrial Engineering and Management), Oklahoma State University
Technical Specialist in Pharmacological Science
Thidarat

ธิดารัตน์ วรพิสิฐ

 • B.Sc. in Pharmaceutical Sciences, Prince Songkla University

IP Workshop

IP Workshop by Napawan


IP Workshop by Napawan
IP Workshop by Napawan
IP Workshop by Napawan
IP Workshop by Napawan

Activity Photos

ติดต่อเรา

IP Logo

5/8 ซอยงามวงศ์วาน6 แยก25 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

โทรศัพท์: (+66)095-991-5989, (+66)064-198-9165

อีเมล์: mail@napawanipadvice.com napawanipadvice@gmail.com